zdravé štúdium

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

SPU v Nitre

Aplikovaná biológia

Bakalársky študijný program aplikovaná biológia sprostredkúva poznatky o podstate biologických procesov živých organizmov na molekulovej a bunkovej úrovni a na úrovni organizmov, populácií a ekosystémov využiteľných v technologických procesoch výroby a hodnotenia poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov. Absolvent disponuje vedomosťami o mechanizmoch regulácie životných pochodov, metabolických a fyziologických procesov v mikrobiálnej, rastlinnej a živočíšnej bunke. Má základné poznatky z ekológie a genetiky organizmov, toxikológie a právnych noriem. Dokáže používať metodologické postupy v oblasti biologických a chemických vedných disciplín, pracovať s prístrojmi používanými v základnom a aplikovanom biologickom výskume, s dôrazom na zručnosti v oblasti chemických, biochemických a mikrobiologických laboratórnych techník, vie syntetizovať údaje v experimentálnom výskume a štatisticky ich vyhodnocovať.

Uplatnenie absolventa

V kontrolných biologických a biochemických laboratóriách, vo výskumných a šľachtiteľských pracoviskách, semenárskych podnikoch, vo výrobných technologických prevádzkach v rezorte poľnohospodárstva, agropotravinárstva, pracoviskách štátnej správy, zameraných na oblasť životného prostredia, v školstve, na pracoviskách zameraných na využitie poznatkov z molekulárnej biológie, v organizáciách biologických služieb, v súkromnom sektore pri výrobe, distribúcii a predaji biologického materiálu a v plemenárskej práci pri usmerňovaní reprodukcie zvierat.

Bezpečnosť a kontrola potravín

Bakalársky študijný program bezpečnosť a kontrola potravín sa zameriava na hygienické požiadavky a podmienky, ktoré musia potravinárske podniky, sklady a predajne splniť, na hygienu výroby jednotlivých potravín, hygienu skladovania, prepravy a predaja potravín. Absolvent ovláda legislatívne požiadavky v zmysle potravinárskej legislatívy SR a EÚ, systém HACCP, sanitačný program, metrologický program, ISO normy, štandardy kvality a bezpečnosti potravín, epidemiológiu a prevenciu alimentárnych ochorení a alergií z potravín a zásady správnej hygienickej praxe.

Uplatnenie absolventa

V potravinárskych podnikoch, pri predaji a distribúcii potravín ako manažér pre hygienu a sanitáciu, manažér pre riadenie rizika resp. manažér pre kontrolu potravín. V podnikoch, zaoberajúcich sa sanitáciou a deratizáciou v potravinárstve, v poradenských a konzultačných firmách zaoberajúcich sa systémom HACCP, zavádzaním ISO noriem, aplikáciou legislatívy a štandardov kvality a bezpečnosti potravín a systémov manažmentu bezpečnosti potravín. V potravinárskom školstve, potravinárskom výskume, súkromných vzdelávacích zariadeniach a konzultačných a poradenských strediskách, akreditovaných laboratóriách, podnikových laboratóriách a podnikovej kontrole.

Potraviny a technológie v gastronómii

Bakalársky študijný program potraviny a technológie v gastronómii sa zameriava na zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe na všetkých stupňoch výroby, stravovania a predaja pokrmov a nápojov. Absolvent sa naučí aplikovať nové technológie a šetrné postupy úpravy potravín, pokrmov a hotových jedál. Dokáže vypracovať kritériá a postupy pre vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu potravín, pokrmov a hotových jedál, zodpovedá za kontrolu kvality vstupných surovín, hotových pokrmov, polotovarov a jedál. Je samostatný v riadiacich, rozhodovacích a kontrolných procesoch, dokáže zostavovať kalkulácie výrobkov a služieb, uzatvárať kontrakty na dodavky domácich surovín, produktov a tovarov s garanciou kvality, čerstvosti a bezpečnosti.

Uplatnenie absolventa

Absolvent je schopný vykonávať vysoko odborné činnosti v oblasti gastronomických služieb: nutrično-technologické, hygienické, prevádzkové a kontrolné. Uplatní sa ako špecialista – manažér cateringovej spoločnosti, manažér stravovacieho zariadenia, manažér výroby a predaja lahôdkárskych a cukrárskych výrobkov, technológ výroby pokrmov a nápojov a i.