Podaj si prihlášku

00

Dní

00

Hodín

00

Minút

00

Sekúnd

Termín podania prihlášky pre 1. kolo je do 31. mája 2024.

„Naše poslanie“

Naším hlavným poslaním je výchova a príprava kvalifikovaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov biologických, chemických a technologických vied, s dôrazom na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií.

Z hľadiska cielenej, efektívnej a kompatibilnej vedeckovýskumnej činnosti sa fakulta orientuje na oblasť aktuálnych programov genomiky, moderných biotechnológií, kvality a bezpečnosti potravín. Naším hlavným cieľom je dosiahnuť biologickú a technologickú integritu systému „poľnohospodársky produkt – potravina“.

Navštívte nás

Deň otvorených dverí na FBP SPU v Nitre

Milí študenti, Opäť je tu DOD na FBP SPU v Nitre. Pripravili sme pre Vás zaujímavé podujatie, na ktorom Vám predstavíme našu fakultu a študijné programy, ktoré môžete u nás študovať.

Registračný formulár pre účastníkov DOD:

Termíny dní otvorených dverí (pre bližšie info klikni sem):

26.01.2024 o 10:00

02.02.2024 o 10:00

05.03.2024 o 10:00

22.03.2024

Úspešní absolventi

Ing. Michal Ďuračka, PhD.

vedecko-výskumný pracovník, Ústav aplikovanej biológie, SPU v Nitre

Ing. Dana Rajnincová, PhD.

odborný asistent, Ústav biotechnológie FBP SPU v Nitre

Ing. Miroslav Rajninec, PhD.

Oddelenie molekulárnej biológie a biotechnológií, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín - SAV Nitra

Ing. Martina Pospiš Főldešiová, PhD.

projektový manažér, Výskumné centrum Agrobiotech, SPU v Nitre

Ing. Zuzana Kováčová

technológ v pivovare, Heineken Slovensko, a.s.

Ing. Iveta Esseová

technológ - Healthy Food Supplements s.r.o

Ing. Martin Sekereš,

technológ výroby - Banskobystrický pivovar Urpiner a. s.

Ing. Simona Gajdušeková

administrátor kvality - ED&FMAN Ingredients s.r.o. ČR

Ing. Jana Jurítková

učiteľka odborných predmetov - Súkromná spojená škola EDUCO

Ing. Lenka Vestenicka

technologička - McCarter a.s.

Ing. Silvia Ludrovanová

technologička - EQUUS a.s.

RNDr. Ing. Ivana Charousová, PhD.

vedúca laboratórií klinickej mikrobiológie - Unilabs Alpha Medical

Ing. Silvia Labudová, PhD.

vedecká pracovníčka - Erber group DSM Austria GmBh

doc. Ing. Roman Labuda, PhD

senior vedecký pracovník - Univerzita veterinárnej medicíny vo Viedni

Ing. Mária Dovičičová, PhD.

Hameln RDS

Ing. Marianna Fuseková

vedúca oddelenia administratívy a kontroly v EPV – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Ing. Evelína Kalocsaiová

vedecký pracovník – Ústav molekulárnej biológie SAV

Ing. Martin Massányi, PhD.

vedecko-výskumný pracovník – Výskumné centrum AgroBioTech, SPU v Nitre

Bc. Gergely Kováč

manažér a technológ výroby, TAURIS, a.s

Ing. Anna Micháliková

vedecko výskumný pracovník - Výskumný ústav rastlinnej výroby Vígľaš – Pstruša, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Ing. Ivana Solvesterová

samostatne hospodáriaci roľník - chov mäsového dobytka JERSEY, CHAROLAIS, Farma vo Vyšných Ružbachoch

Ing. Natália Cangárová

vedúca kontroly kvality - Penam a.s.

Bc. Laura Mátyusová

laborantka v analytickom laboratóriu na oddelení riadenia kvality - Heineken Slovensko a.s.